Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Olfers & Boshuis BV

KvK-nummer 72906324

Deze algemene voorwaarden zijn 5 november 2019 bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd.
Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als de “Algemene Voorwaarden Olfers & Boshuis BV”.

Artikel 1 Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hieronder vermelde termen in de navolgende betekenis gebruikt tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 1. A) Olfers & Boshuis BV: de gebruiker van de algemene voorwaarden
  Aangehaald als ‘Algemene Voorwaarden Olfers & Boshuis BV’
 2. B) Opdrachtgever: de opdrachtgever van Olfers & Boshuis BV. Dit kan zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon betreffen. De concrete opdrachtgever wordt in de overeenkomst nader genoemd.
 3. C) Overeenkomst: de schriftelijke en, of elektronische overeenkomst en, of de mondelinge overeenkomst die opdrachtgever en opdrachtnemer zijn aangegaan.
 4. D) Opdracht: het verstrekken van adviezen, dit alles in de ruimste zins des woords en, of het verzorgen van trainingen eveneens in de ruimste zin van het woord. De concrete opdracht zal in de overeenkomst nader worden omschreven.
 5. E) Partijen: Olfers & Boshuis BV en de opdrachtgever

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Olfers & Boshuis BV en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Olfers & Boshuis BV, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Olfers & Boshuis BV en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
3.1 De door Olfers & Boshuis BV gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen vanaf dagtekening offerte, tenzij anders aangegeven.

3.2 Olfers & Boshuis BV is alleen aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk en, of elektronisch binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten en, of reiskosten, tenzij anders aangegeven.

3.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Olfers & Boshuis BV daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Olfers & Boshuis BV anders aangeeft.

3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Olfers & Boshuis BV niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
4.1 Olfers & Boshuis BV verplicht zich de opdracht/overeenkomst uit te voeren binnen de wettelijke kaders en overige toepasselijke regelgeving.

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Olfers & Boshuis BV het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Olfers & Boshuis BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Olfers & Boshuis BV worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Olfers en Boshuis BV zijn verstrekt, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4 Bij verstrekken van opdrachten staat de opdrachtgever ervoor in (voor zover van toepassing), dat bij het verzamelen, opslaan en afstaan aan Olfers & Boshuis BV van de relevante gegevens en bescheiden, is voldaan aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Tevens staat de opdrachtgever ervoor in dat opdrachtnemer gerechtigd is die gegevens en bescheiden zelf te verwerken en te raadplegen.

4.5 Olfers & Boshuis BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Olfers & Boshuis BV kenbaar behoorde te zijn.

4.6 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Olfers & Boshuis BV de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.7 Indien door Olfers & Boshuis BV of door haar ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4.8 Opdrachtgever vrijwaart Olfers & Boshuis BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

4.9 Olfers & Boshuis BV legt al haar resultaten schriftelijk en, of elektronisch vast in een rapport tenzij anders is overeengekomen.

4.10 Het resultaat van de opdracht is uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen.

4.11 Het resultaat van de opdracht mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor de opdracht is verstrekt. Is geen expliciet doel overeengekomen, is het gelet op de aard van de opdracht gebruikelijke doel bepalend.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst
5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2 Indien partijen overeenkomen, dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Olfers & Boshuis BV zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Olfers & Boshuis BV de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

5.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Olfers & Boshuis BV daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 6 Contractduur, uitvoeringstermijn, tussentijdse beëindiging
6.1 De overeenkomst tussen Olfers & Boshuis BV en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk en, of elektronisch anders overeenkomen.

6.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Olfers & Boshuis BV derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

6.3 Tussentijdse beëindiging is in elk geval mogelijk:

 • Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Olfers & Boshuis BV niet nakomt.
 • Indien de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren, surseance van betaling aanvraagt of zijn/haar onderneming geheel of gedeeltelijk staakt of liquideert.
 • Indien de opdrachtgever komt te overlijden of – bij rechtspersonen – besluit tot ontbinding.
 • Indien Olfers & Boshuis BV op andere gronden vreest dat de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens haar niet zal nakomen.

6.4 In geval van tussentijdse beëindiging of opschorting is de opdrachtgever – afgezien van zijn/haar eventuele gehoudenheid tot vergoeding van schade, kosten en rente – aan Olfers & Boshuis BV, een redelijk loon verschuldigd en is hij/zij gehouden de door Olfers & Boshuis BV gemaakt kosten te vergoeden.

Artikel 7 Honorarium, kosten, leges en toeslagen
7.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

7.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Olfers & Boshuis BV, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

7.3 Het honorarium is exclusief omzetbelasting evenals eventuele kostenramingen.

7.4 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan twee maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

7.5 Olfers & Boshuis BV is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen zijn gestegen.

7.7 Bovendien mag Olfers & Boshuis BV het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Olfers & Boshuis BV, dat in redelijkheid niet van haar mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

Olfers & Boshuis BV zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Olfers & Boshuis BV zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 8 Betaling
8.1 Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door Olfers en Boshuis BV aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. Alle betalingen dienen te geschieden zonder beroep op compensatie, opschorting of korting.

8.2 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de geldende wettelijke rente verschuldigd.

Hierbij geldt dat een deel van een maand tevens als hele maand wordt gezien. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

8.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Olfers & Boshuis BV op de opdrachtgever direct opeisbaar.

8.4 Olfers & Boshuis BV heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende (handels)rente. Olfers & Boshuis BV kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Olfers & Boshuis BV kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
9.1 Alle door Olfers & Boshuis BV geleverde zaken en goederen, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Olfers & Boshuis BV totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met haar gesloten overeenkomsten is nagekomen.

9.2 De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

9.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Olfers & Boshuis BV zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan in kennis te stellen.

9.4 De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

9.5 Door Olfers & Boshuis BV geleverde zaken, die krachtens het onder 1 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

9.6 Voor het geval dat Olfers & Boshuis BV zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan haar of door deze aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Olfers & Boshuis BV zich bevinden en die zaken mee terug te nemen.

Artikel 10 Incassokosten
10.1 Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij/zij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 75,00.

10.2 Indien Olfers & Boshuis BV hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

10.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

10.4 Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 11 Onderzoek, reclames
11.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 10 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk en, of elektronisch en aangetekend te worden gemeld aan Olfers & Boshuis BV. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Olfers & Boshuis BV in staat is adequaat te reageren.

11.2 Indien een klacht gegrond is, zal Olfers & Boshuis BV de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk en, of elektronisch kenbaar te worden gemaakt.

11.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Olfers & Boshuis BV slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 12 Opzegging
12.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk en, of elektronisch opzeggen.

12.2 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Olfers & Boshuis BV recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan haar zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

12.3 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Olfers & Boshuis BV, zal zij in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

12.4 Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Olfers & Boshuis BV extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding
13.1 Olfers & Boshuis BV is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
a) opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
b) na het sluiten van de overeenkomst Olfers & Boshuis BV ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
c) opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
d) opdrachtgever de geheimhouding of andere bepalingen in deze voorwaarden overtreedt.
e) opdrachtgever aangeeft geen vertrouwen meer in Olfers & Boshuis BV, diens medewerkers of werkzaamheden te hebben.
f) opdrachtgever zich schuldig maakt aan strafbare feiten die de naam van Olfers & Boshuis BV kunnen schaden.

13.2 Voorts is Olfers & Boshuis BV bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

13.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Olfers & Boshuis BV op de opdrachtgever direct opeisbaar. Indien Olfers & Boshuis BV de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

13.4 Olfers & Boshuis BV behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Teruggave ter beschikking gestelde zaken
14.1 Indien Olfers & Boshuis BV aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is opdrachtgever gehouden het geleverde op eerste verzoek, binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

14.2 Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1 vermelde verplichting, heeft Olfers & Boshuis BV het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

15.1 Indien Olfers & Boshuis BV aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

15.2 Olfers & Boshuis BV is niet aansprakelijk indien de opdracht niet blijkt te voldoen aan de verwachtingen van de opdrachtgever.

15.3 Indien Olfers & Boshuis BV aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het door Olfers & Boshuis BV aan de opdrachtgever in rekening te brengen factuurbedrag(en) met betrekking tot de betreffende opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro).

15.4 In afwijking van hetgeen onder 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

15.5 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
b) de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Olfers & Boshuis BV aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Olfers & Boshuis BV toegerekend kunnen worden.
c) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

15.6 Olfers & Boshuis BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder doch niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

15.7 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Olfers & Boshuis BV of haar ondergeschikten.

15.8 Olfers & Boshuis BV is in geen geval aansprakelijk voor schade die – in welk opzicht en in welke vorm ook – is terug te voeren op het niet functioneren van bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, ongeacht of het niet functioneren gevolg is van defecten of van externe oorzaken als stroomuitval. Onder apparatuur worden ook de besturingsprogramma’s en andere software verstaan.

15.9 Alle rechtsvordering jegens Olfers & Boshuis BV, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen, na één jaar nadat de betreffende vordering of aanspraak is ontstaan.

Artikel 16 Vrijwaringen
16.1 De opdrachtgever vrijwaart Olfers & Boshuis BV voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

16.2 Indien opdrachtgever aan Olfers & Boshuis BV informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze, dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 17 Risico-overgang
17.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

 

Artikel 18 Overmacht
18.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

18.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Olfers & Boshuis BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is de verplichtingen na te komen.

18.3 Olfers & Boshuis BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat zij haar verplichtingen had moeten nakomen.

18.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

18.5 Voor zoveel Olfers & Boshuis BV ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Olfers & Boshuis BV gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 19 Geheimhouding
19.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

19.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Olfers & Boshuis BV gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en zij zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Olfers & Boshuis BV niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 20 Intellectuele eigendom en auteursrechten
20.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt Olfers & Boshuis BV zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

20.2 Alle door Olfers & Boshuis BV verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van Olfers & Boshuis BV worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. Als de opdrachtgever zich hier niet aan houdt, is de opdrachtgever schadeplichtig.

20.3 Olfers & Boshuis BV behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 21 Geschillen
21.1 Geschillen dienen conform de wetgeving WPBR als eerste worden afgehandeld door middel van de gestelde Klachtenprocedure.

21.2 Na de procedure vermeldt onder 22, is de rechter in de vestigingsplaats van Olfers & Boshuis BV bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Olfers & Boshuis BV het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 22 Klachtenregeling

22.1 Klachten met betrekking tot de wijze van uitvoering en de kwaliteit van de werkzaamheden die Olfers & Boshuis BV in het kader van de opdracht uitvoert dienen door de opdrachtgever onverwijld doch uiterlijk tien dagen nadat de werkzaamheden waarover geklaagd wordt, uitgevoerd zijn, of hadden moeten zijn uitgevoerd, gemotiveerd en schriftelijk en of elektronisch aan Olfers & Boshuis BV te worden medegedeeld. Bij gebreke waarvan elk recht dat de opdrachtgever daaraan kan ontlenen, vervalt.

22.2 Behandeling van tijdig en op de juiste wijze ingediende klachten zal in overleg tussen opdrachtgever en Olfers & Boshuis BV plaatsvinden.

22.3 Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

Artikel 23 Toepasselijk recht
23.1 Op elke overeenkomst tussen Olfers & Boshuis BV en de opdrachtgever zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden alsmede Nederlands recht van toepassing, zo nodig met uitdrukkelijk voorbijgaan aan het recht dat volgens het internationaal privaatrecht van één of beide van partijen van toepassing zou zijn.

 

Artikel 24 Vindplaats, uitleg en wijziging van de voorwaarden
24.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel van Utrecht op 5 november 2019.

24.2 Deze voorwaarden zijn tevens geplaatst op elke website van Olfers & Boshuis BV.

24.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

24.4 Wijzigingen of aanvullingen op deze voorwaarden zijn voor opdrachtgever bindend vanaf een maand na deponering bij de KvK dan wel binnen een maand na kennisgeving van wijzigingen of aanvullingen aan de opdrachtgever.

24.5 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.